Vedtægter

for

Dykkerklubben Dannebroge

under

Dansk Sportsdykker Forbund

 

newsletter

 

Kap. I – Klubben

Kap. II – Formål

Kap. III – Medlemmer

Kap. IV – Ledelsen

Kap. V – Generalforsamling

Kap. VI – Kontingent

Kap. VII – Dykninger

Kap. VIII – Vedtægternes forståelse/Tvistigheder

Kap. IX – Regnskab

Kap. X – Klubbens opløsning

 

Kap. I – Klubben:

§ 1:

Klubben, hvis navn er Dykkerklubben Dannebroge, er stiftet den 06.09.2011 har hjemsted i Greve kommune.

Kap. II – Formål:

§ 2:

Klubbens formål er at fremme undervandsporten for handikappede såvel som ikke handikappede og sikkerheden under dens udøvelse. Det er ligeledes en del af klubbens formål at fremme samværet mellem såvel dykkere som familie til dykkere. Den skal, hvor det er muligt, støtte undervandaktiviteter af kulturel og sportslig art.

§ 3:

Klubben søger optagelse i Dansk Sportsdykker Forbund (DSF), som er medlem af Confederation Mondial des Activites Subaquatiques (CMAS) og Danmarks Idræts Forbund (DIF).

DFS's Vedtægter er gældende for klubben og dens medlemmer.

Kap. III – Medlemmer:

§ 4:

Som medlemmer kan optages enhver person, der opfylder klubbens betingelser (dvs....), er uden mellemværende med anden klub under Dansk Sportsdykker Forbund, og kan indtræde i enten

a) juniorafdeling fra 8 år til det fyldte 18 år.

b) seniorafdeling fra det fyldte 18 år.

c) afdeling for støtte medlemmer. Støtte medlemmer er at forståes som sociale medlemmer der kan deltage i klubmøder, fester og sociale sammenkomster. De har ikke adgang til dykkerudstyr, svømmehal, luft, båd eller lignende dykkerrelateret.

d) æresmedlemmer.

1. Ved optagelse i juniorafdeling kræves forældres/værges skriftlige tilladelse.

2. Æresmedlemmer. Indstilling skal forelægges og godkendes af generalforsamlingen.

§ 5:

Medlemsrettighederne tillader:

a) aktivitet forenelig med respektive afdeling og dennes brug af udstyr.

Stemmeret: har alle aktive medlemmer over 14 år.

Valgbare er alle aktive medlemmer over 14 år.

Restance medfører tab af stemmeret og valgbarhed.

b) eksklusionsgrundlag/karantæne.

Den der skader sikkerheden eller klubbens omdømme kan ekskluderes eller idømmes karantæne. Bestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere et medlem eller idømme vedkommende karantæne efter forudgående indkaldelse til høring.

Ønskes et medlem ekskluderet/idømt karantæne af andre årsager, kræver det enstemmighed i

bestyrelsen.

Bestyrelsens afgørelse om eksklusion eller karantæne kan indankes for generalforsamling.

Generalforsamlingen kan med simpelt flertal forkaste bestyrelsens beslutning.

Ankefrist: Ønskes en afgørelse indanket for generalforsamlingen, skal dette ske senest 14 dage

efter at afgørelsen er vedtaget/fremsendt.

Kap. IV – Ledelsen:

§ 6:

Klubben ledes af en bestyrelse, der vælges blandt foreningens medlemmer.

Klubbens bestyrelse består af minimum 5 personer, en formand, en næstformand en kasserer, en sekretær og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalfor- samling. Samtidigt vælges for et år ad gangen, to suppleanter til bestyrelsen.

Formanden eller dennes stedfortræder repræsenterer klubben i DSF repræsentantskab.

§ 7:

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne af disse.

Der afholdes mindst eet hvert kvartal. Der føres protokol over møderne.

§ 8:

Bestyrelsen kan nedsætte komiteer og udvalg og give retningslinier for disses arbejde.

§ 9:

Det påhviler bestyrelsen at holde DSF underrettet om enhver til- eller afgang af medlemmer en gang årligt, samt om ændringer i bestyrelsen.

§ 10:

De tegningsberettigede for Dykkerklubben er klubbens formand og klubbens kasserer.

Kap. V – Generalforsamling:

§ 11:

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i 1. kvartal

Indkaldelse skal ske ved meddelelse enten på klubbens website eller pr. brev/e-mail med mindst 30 dages varsel og indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmeoptæller.

3. Forlæggelse af formandens beretning til godkendelse.

4. Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse:

På lige årstal vælges formand og sekretær.

På ulige årstal vælges næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlem

7. Valg af første og anden suppleant.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal medtages i indkaldelsen, hvorfor de skal være bestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen.

Afstemninger om kandidater til bestyrelsen og i forhold, der skønnes at have væsentlig indvirkning på klubbens mål og bestemmelser skal være hemmelig når blot 1 medlem kræver det. Anden afstemning foretages ved håndsoprækning.

Alle valg, bortset fra vedtægtsændringer, afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves vedtagelse med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der skal føres protokol som underskrives af dirigenten.

§ 12:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.

Indkaldelsen skal ske med skriftlig angivelse af årsagen til indkaldelsen, senest 1 måned efter, at der er fremsat ønske herom og med 14 dages varsel.

Kap. VI – Kontingent:

§ 13:

Kontingentstørrelsen fastsættes på en generalforsamling. Indmeldelse kan ske for hvert kvartal til årets udgang og inkluderer kontingent til DSF.

Restance medfører automatisk tab af medlemsskab og eventuel andel i klubbens formue

Æresmedlemmer er kontingentfri.

Kap. VII – Dykninger:

§ 14:

Ingen ture må foretages i klubbens navn, eller med klubbens mærke, uden bestyrelsens viden, og med en af klubben godkendt bådfører/dykkerleder. Anvendelse af anden luftart end atmosfærisk luft kræver gyldigt certifikat.

§ 15:

Ansvar for klubbens materiel påhviler brugerne, jf. dansk rets alm. erstatningsregler.

Skade/bortkomst på/af klubbens materiel skal omgående indberettes til bestyrelsen.

Kap. VIII – Vedtægternes forståelse/Tvistigheder:

§ 16:

Bestyrelsen afgør ethvert tvivlsspørgsmål, det måtte opstå om fortolkning af klubbens love og vedtægter, og der kan træffes afgørelse for forhold, der ikke er nedfældet i disse. Afgørelsen kan gøres til genstand for afstemning på førstkommende generalforsamling.

§ 17:

Ønsker et medlem forelagt en sag for DSFs bestyrelse eller udvalg herunder, rettes der skriftlig henvendelse til klubbens bestyrelse, der fremsender denne i 2 eksemplarer til DSF med angivelse af, hvad der hidtil måtte være passeret i pågældende sag.

Kap. IX – Regnskab:

§ 18

Regnskabsperioden er kalenderåret.

Foreningens regnskab revideres af en revisor, valgt af generalforsamlingen.

Kap. X – Klubbens opløsning:

Hvis det bestemmes på en generalforsamling, at klubben skal opløses, skal en sådan afgørelse prøves på en ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter og bekræftes af mindst 2/3 ad de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.